Koniec września 1918

Otóż w końcu września 1918 r. odbyło się w Jasieniu tajne posiedzenie Komitetu powiatu kościańskiego, na którym powierzono ks. Karolowi Kiełczewskiemu zorganizowanie i przygotowanie Czempinia do przejęcia władzy w polskie ręce. Tenże wspólnie z Wacławem Kłosem i Antonim Jezierskim przystąpili do ustalenia listy kandydatów do objęcia urzędów oraz zaopatrzenia w broń i amunicję.

Po ujawnieniu się, Komitety Obywatelskie przyjęły nazwę „Polskie Rady Ludowe”.

Przystąpiono więc do zorganizowania Rady Ludowej w Czempiniu. W celu wstępnego omówienia sytuacji i powzięcia odpowiedniej decyzji, zebrali się najpierw w mniejszym gronie na naradę niżej wymienieni:

ks. Karol Kiełczewski, organizator

Michał Dybizbański, mistrz szewski

Antoni Jezierski, inżynier

Michał Kuczmerowicz, kupiec

Bolesław Majorowski, mistrz blacharski

Franciszek Płoszyński, aptekarz.

12 listopada 1918

Dnia 12 listopada wysłano Antoniego Jezierskiego do Poznania celem odebrania instrukcji, tyczącej dalszego postępowania. — Rewolucja zniosła rządy monarehiczne i przelała wła¬dzę na tak zwane Rady Ludowe i Rady Robotniczo-Żołnierskie. A zatem w Czempiniu musiała się zawiązać taka Rada Ludowa.

W tym celu zwołał ks. proboszcz Kiełczewski do lokalu Wincentego Szukalskiego następujących obywateli: Franciszka Płoszyńskiego, Michała Dybizbańskiego, Antoniego Georgiego, Michała Kuczmerowicza, Bolesława Majorowskiego i Antoniego Jezierskiego. Omówiono sytuację i postanowiono, odbyć pier¬wszy „Wiec Ludowy“ na rynku w Czempiniu, w niedzielę, dnia 18 listopada 1918 r.

18 listopada 1918

Zgodnie z powziętą przez nich decyzją, dnia 18.11.1918 r. odbył się na Rynku publiczny wiec, na którym wybrano miejscową Radę Ludową w składzie: ks. Karol Kiełczewski – przewodniczący;

Antoni Cyka – robotnik

Wojciech Dałkowski – kołodziej

Antoni Jezierski – inżynier

Wincenty Kunz – kowal

Stanisław Piętka – robotnik

Franciszek Płoszyński – aptekarz

Przy tej okazji zebrano tytułem dobrowolnych datków kwotę 1.879,- marek na fundusz Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu.

23 listopada 1918

Następny wiec odbył się dnia 23.11.1918 r. Wybrano na nim 4 członków do Powiatowej Rady Ludowej w Kościanie oraz 4 delegatów do Dzielnicowego Sejmu w Poznaniu.

1 grudnia 1918

Jako miejscowy organ bezpieczeństwa, zorganizowano 1.12.1918 r. Straż Ludowa z 50-ciu ochotników, przy czym 12 żołnierzy pełniło czynnie swe obowiązki za opłatą. Strażą dowodził Antoni Kaptur, kupiec, który później zmienił nazwisko na Kapturski. Amunicji i broni dla Straży dostarczyła Powiatowa Rada Robotniczo – Żołnierska w Kościanie oraz miejscowi Polacy, którzy wrócili z niemieckiego wojska.

3-5 grudnia 1918

12 grudnia 1918

25 grudnia 1918

28 grudnia 1918

31 grudnia 1918

2 stycznia 1919

5 stycznia 1919

7 stycznia 1919

11 stycznia 1919

17 stycznia 1919

25 stycznia 1919

pod koniec września 1919